Retourrecht

Hierna te noemen Herroepingsrecht

U heeft als consument het recht om binnen een termijn van 4 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6 van de algemene voorwaarden. De herroepingstermijn verstrijkt 4 dagen na de dag waarop u de zaak heeft ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen minus de kosten in geval van herroeping in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 4 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 4 dagen is verstreken. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Garantiebepaling, hierna te noemen Garantieregeling

Bij een defect van het aangekochte product heeft u als consument de mogelijkheid om binnen een in de aanbieding aangegeven termijn, gebruik te maken van onze garantieregeling, indien sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 10 van de algemene voorwaarden.

Om gebruik te maken van de garantieregeling, dient u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte te stellen.

Als u gebruikt maakt van de garantieregeling, wordt bij een aantoonbaar defect het product omgeruild tegen een gelijkwaardig en/of vergelijkbaar onderdeel. Indien dit onderdeel niet voorradig is zal de ondernemer het bedrag dat de consument voor het onderdeel betaald heeft, exclusief de heen en terug verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 4 dagen na de dag waarop u aan ons bekend maakt gebruik te willen maken van de garantieregeling, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 4 dagen is verstreken.